Dùng Thỏa Thuận

Này Dùng thỏa Thuận ("thỏa Thuận") đặt ra những điều kiện cung cấp dịch Vụ (như xác dưới), và quyền và nghĩa vụ giữa Planetia Co. Ltd. (sau đây được gọi là "người quản Trị") và đăng ký thành viên của dịch Vụ. Các thành viên phải đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản của hợp đồng này trước khi sử dụng những dịch Vụ

Điều 1 (Dịch Vụ)

Các COSMERIA trang web (sau đây được gọi là "dịch Vụ") được quản lý bởi quản Trị và liên quan của công ty.

Điều 2 (Quy tắc và hướng Dẫn, etc.)

2.1 Này thỏa Thuận xác định quy tắc giữa ban quản Trị và công viên, để cho tất cả các thành viên quy định trong Bài báo sau đây để sử dụng dịch Vụ.Thỏa Thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các mối quan hệ giữa người quản Trị và các thành viên.

2. 2 người quản Trị có thể sửa đổi này thỏa Thuận với hiệu lực ngay lập tức mà không cung cấp thông báo trước cho các thành viên.

Điều 3 (Đăng Ký)

3.1 Các thành viên trong thỏa Thuận này chỉ để người chấp thuận của người quản Trị, người đã áp dụng cho đăng ký vào những dịch Vụ của các xác định phương pháp của người quản Trị, khi chấp nhận bản thỏa Thuận này dựa trên các thủ tục theo quy định của ban quản Trị.

3,2, và đăng Ký có thể không được chấp nhận, khi người quản Trị xác định rằng đó là không phù hợp để chấp nhận một người như là một thành viên.Ngay cả sau khi được chấp thuận, sự chấp thuận có thể được hủy bỏ và đăng ký xóa bằng cách quản Trị trong quyết định của mình.

3.3 Nó bị cấm trong các thành viên đăng ký để áp dụng cho đăng ký thành viên trong lặp lại.

Điều 4 (Tài Khoản Thành Viên)

4.1 sử dụng và quản lý các tài khoản thành viên sẽ là trách nhiệm của các thành viên của mình.

Có 4,2 Các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động vào tài khoản của mình và kết quả, kể nói hành động được thực hiện bởi các thành viên của mình hay không.

4.3, Khi một thành viên nguyên nhân mất hay thiệt hại cho một phần ba bữa tiệc hay quản Trị do sơ suất, tổng sơ suất hay phạm cố ý, các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại phát sinh bởi nói thứ ba bữa tiệc hay quản Trị.

Điều 5 (Cấm vấn Đề của các thành Viên)

Các thành viên sẽ không thực hiện những hành động sau trong dịch Vụ.

(1) hành Động vi phạm hoặc có thể vi phạm thỏa Thuận này và chính sách công;

(2) hành Động có kết nối với hoặc có thể kết nối với hành vi phạm tội;

(3) hành Động liên quan đến hoặc có thể liên quan đến chống hoạt động xã hội;

(4) hành Động mà đăng ký hoặc cung cấp thông tin sai lệch;

(5) hành Động mà nói xấu hay vu khống các thành viên khác hoặc thứ ba bên;

(6) hành Động vi phạm quyền sở hữu (, bao Gồm, nhưng không giới hạn bản quyền, thiết kế quyền bằng sáng chế, quyền sở hữu ích, quyền, long quyền của hiệu và biết làm thế nào) của các thành viên khác hoặc thứ ba bên;

(7) hành Động đó có thể tạo ra nhược điểm hay gây rắc rối cho các thành viên khác hoặc thứ ba bên;

(8) hành Động cho các mục đích của mời các tổ chức vụ, và hoạt động. không liên quan đến những Vụ;

(9) hành Động gây trở ngại cho các hệ thống cơ sở hạ tầng của sự phục Vụ, chẳng hạn như một virut máy tính, etc.;

(10) hành Động mà tạo ra tiền lãi như kinh doanh giữa các thành viên khác và thứ ba bên thực hiện bởi phương pháp không được chấp thuận của người Quản lý, hành động đó tạo tài chính quyền sở thích như trao đổi hoặc cung cấp hàng hóa không có giá trị công bằng, và tất cả những hành động khác cho các mục đích của bất kỳ khác, lợi nhuận;

(11) hành Động đó được xác định có một ảnh hưởng người dưới tuổi;

(12) hành Động mà gửi thư e-mail, gửi e-mail cho một xác số lượng thành viên đọc câu trả lời, trả lời câu hỏi, và hấp dẫn các thành viên khác hoặc thứ ba bên phải phía trước nói e-mail;

(13) hành Động mà tái tạo hoặc phân phối lại mọi thông tin bao gồm e-mail từ ban quản Trị, hoặc nhắn tin và hình ảnh trong Vụ (Video clip, vẫn còn hình ảnh, bản phác thảo hình minh họa, etc. Cùng thì áp dụng sau đây.), etc. mà không có sự cho phép của người quản Trị

(14) hành Động gây cản trở hoạt động của các dịch Vụ hay cản trở việc kinh doanh hay thiệt hại sự tin tưởng của người quản Trị hoặc

(15) Bất kỳ hành động khác được xác định là không phù hợp bởi người quản Trị

Điều 6 (thông Tin giữa các thành Viên)

Các thành viên sẽ sử dụng dịch Vụ theo ý nghĩa của trách nhiệm của mình, và sẽ không gây ra rắc rối cho người quản Trị, các thành viên khác, và thứ ba bên khi sử dụng dịch Vụ.

Điều 7 (Ghi Quyền)

7.1 Khi trí tuệ (, bao Gồm, nhưng không giới hạn bản quyền, thiết kế quyền bằng sáng chế, quyền sở hữu ích, quyền, long quyền của hiệu và bí quyết) được tạo ra trong các nội dung được đăng hoặc đóng góp bởi một thành viên trên cung cấp dịch Vụ quản Trị thông qua các dịch Vụ, tất cả đã nói quyền sẽ được đóng góp cho quản Trị hoặc những nội dung cung cấp.

7.2 Các thành viên chấp nhận rằng có những trường hợp thông tin ở dịch Vụ được công bố trong các phương tiện truyền thông, bao gồm cả báo chí, tạp chí. hoặc do như một công bố, hoặc chỉ trong khác Internet trang web bên cạnh những trang web chấp thuận của ban quản Trị. Trong trường hợp này, những tên đầy đủ của các thành viên những người đăng thông tin có thể được chỉ định. Tuy nhiên, từ quan điểm của vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ và địa chỉ e-mail, etc. ngươi sẽ không được công bố mà không cần được sự đồng ý của các thành viên.

Điều 8 (Nhận và Gửi E-mail)

8.1 quản Trị có thể gửi thông tin quan trọng cho các hoạt động của dịch Vụ cho các thành viên qua e-mail.

8.2 Người quản Trị có thể gửi e-mail cho các thành viên cho thông báo của một mở mới hoặc đổi mới mở cửa, etc. của một người em gái vụ quy định cho các dịch Vụ.

8.3 Người quản Trị có thể gửi e-mail cho các thành viên cho khuyến mãi và tiếp thị các sản phẩm bán bởi các nhà cung cấp sử dụng COSMERIA trang web.

Điều 9 (Quảng cáo của sản Phẩm ... )

Các thành viên đồng ý rằng bất kỳ nội dung của các sản phẩm ... được tạo ra dựa trên cung cấp vật liệu từ các công ty bán và cung cấp sản phẩm, etc. do đó, Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung chỉ trong quảng cáo. Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm cho những kết quả liên quan đến các sản phẩm cung cấp thông qua những dịch Vụ (, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc sử dụng các sản phẩm).

Điều 10(chấm Dứt thành Viên trình Độ chuyên môn)

10.1 Khi một thành viên được áp dụng cho bất kỳ một trong những vật sau đây, người quản Trị có thể chấm dứt các thành viên thân mà không cần sự đồng ý của các thành viên.

(1) Khi các thành viên trình độ chuyên môn được sử dụng bất hợp pháp;

(2) Khi Vụ này được sử dụng cho các mục đích của lợi nhuận bằng một phương pháp không được chấp thuận của người quản Trị;

(3) Khi một chế tạo của thực tế được ghi nhận trong các thông tin đăng ký của một thành viên;

(4) Khi một hành động đó có thể đe dọa đến sự tin tưởng, hoặc các vị xã hội của các dịch Vụ được tiết lộ;

(5) Khi các dịch Vụ và hệ thống của người quản Trị được sử dụng bất hợp pháp;

(6) Khi nào khác quy tắc của thỏa Thuận này, etc. có vi phạm hoặc

(7) Bất kỳ trường hợp khác khi người quản Trị xác định nó không phù hợp.

10.2 Khi chấm dứt tiêu chuẩn, các thành viên sẽ mất tất cả các quyền của điểm và thời điểm hướng dẫn giữ bởi những Vụ.Tất cả các điểm sẽ bị vô hiệu khi các thành viên được rút ra, và không thể phục hồi.

Điều 11 (Rút khỏi hội Viên)

11.1 Khi một thành viên được rút tiền từ các thành viên hội một thông báo sẽ được gửi cho quản Trị theo định trước thủ tục, và công viên sẽ được rút ra sau khi rút quá trình đã được hoàn thành vào quản Trị.

11.2 Các thành viên sẽ đồng ý trước đó các thông tin được đăng ký trong quá trình đăng ký để trở thành một thành viên, các thông tin được đăng ký để sử dụng dịch Vụ sẽ bị xóa bỏ, và điểm, etc. đó đã không được sử dụng trước khi rút sẽ mất sau khi các thành viên đã rút.

11.3 mặc Dù hai đoạn văn, các thông tin được đăng ký bởi các thành viên trên COSMERIA trang web qua Vụ (, bao gồm, nhưng không giới hạn từ miệng) không thể bị xóa và người quản Trị có thể sử dụng thông tin như vậy, ngay cả sau khi rút ra.

Điều 12 (thông Tin và dịch Vụ)

12.1 Quản lý sẽ không chịu nghĩa vụ của nghiên cứu và bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác, hữu dụng, và dứt khoát liên quan đến các thông tin khác nhau và dịch vụ cung cấp bởi người quản Trị.Người quản Trị có quyền để thực hiện chỉnh sửa và xây dựng lại của thông tin, etc. như tài liệu, hình ảnh và âm thanh, etc. cung cấp từ bên thứ ba, bao gồm cả các thành viên, và các thành viên sẽ không gây bất kỳ sự phản đối chống lại các quyền của người quản Trị.Tuy nhiên, Quản trị sẽ không chịu nghĩa vụ của nói chỉnh sửa etc.

12.2 ngay Cả khi mất mát, hay thiệt hại (, bao gồm, nhưng không giới hạn về thể chất, tinh thần và độc quyền làm hỏng) xảy ra với các thành viên kết quả từ những thông tin được cung cấp bởi một người thứ ba, người quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 13 (Treo và Ngừng các Vụ)

Khi một thành viên được áp dụng cho bất kỳ một trong những vật sau đây, người quản Trị có thể tạm dừng hoặc ngăn chặn một, hoặc tất cả các dịch Vụ mà không cần sự đồng ý của các thành viên.

(1) Trong trường hợp của lịch bảo trì cập nhật và trường hợp khẩn cấp của những Vụ việc có liên quan hệ thống, bao gồm cả mạng.;

(2) Khi nó là khó khăn để cung cấp dịch Vụ do bất khả kháng, như một ngọn lửa, mất điện, và thiên tai, ... hoặc

(3) Khi quản Trị xác định rằng đó là khó khăn để cung cấp dịch Vụ do để bất kỳ tình huống bất ngờ.Nếu bất kỳ bất lợi, thiệt hại xảy ra để các thành viên trong trường hợp của trước mặt hàng, ban quản Trị sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 14 (thay Đổi và Ngừng các Vụ nội Dung)

Người quản Trị có thể thay đổi hoặc ngăn chặn các nội dung của các dịch Vụ mà không có sự đồng ý của các thành viên.Nếu bất kỳ bất lợi, thiệt hại xảy ra với một thành viên trong trường hợp như vậy, Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm.

Điều 15 (Miễn Trách nhiệm của dịch Vụ ... )

15.1 Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm để thực hiện nghiên cứu, quản lý và xóa các thông tin trao đổi giữa các thành viên, bao gồm cả đăng lời nói, bảng tin, và trao đổi e-mail.

Cách 15,2 Khi nào tranh chấp về dịch Vụ cung cấp bởi người quản Trị, nơi người quản Trị nhận một yêu cầu từ một thành viên hoặc thứ ba, và bản án của tòa án công nhận bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác, và sự thanh toán được giải quyết theo sự phán xét, Quản lý sẽ có thể yêu cầu tất cả các chi phí phát sinh bởi nói chấp (bao gồm cả bồi thường thiệt hại, chi phí pháp luật, và luật sư của phí) để các thành viên người đã tạo ra nguyên nhân của liên quan rắc rối.

15.3 Khi có khó khăn, nó là điều không thể để kết nối với các dịch Vụ hay một phần hoặc tất cả các Vụ là không đầy đủ hay không cung cấp tất cả, Quản lý sẽ không chịu trách nhiệm.Các người có thể kết nối với dịch Vụ thì cũng không thể để theo đuổi bất cứ trách nhiệm quản Trị liên quan đến nói rắc rối.

Điều 16 (Luật pháp và Thẩm quyền)

16.1 thỏa Thuận Này sẽ bị điều hành bởi và hiểu theo luật pháp của nước Nhật.

16.2 Bất kỳ và tất cả tranh chấp phát sinh hoặc trong kết nối với thỏa Thuận này sẽ được gửi đến các thẩm quyền của Tòa án Quận Tokyo người đầu tiên.

Điều 17 (Tách)

Nếu bất kỳ điều khoản của hợp đồng này được tổ chức bởi tòa án, có thẩm quyền xét xử để có thể thực thi, hoặc trái pháp luật, còn lại điều khoản của hợp đồng này thì vẫn còn hiệu lực.

Điều 18 (Không Từ Bỏ)

Sự thất bại của một trong hai bên vào bất kỳ thời gian để yêu cầu thực hiện bởi bên kia của bất kỳ điều khoản của hợp đồng này sẽ không được hiểu là phục tùng hoặc từ bỏ thất bại để thực hiện quy định như vậy. Sự thất bại của cả hai bên để có hành động khi các vi phạm các điều khoản trong thỏa Thuận này sẽ không được hiểu là phục tùng hoặc từ bỏ bất kỳ hành vi vi phạm.

Điều 19 (Không, Thứ Ba Bên Thụ Hưởng)

Trừ khi có thể được đặt ra ở đây, không có gì trong thỏa Thuận này sẽ được giải thích là để cho tăng để có nghĩa vụ trên một trong hai bên đây vì lợi ích của một thứ ba bữa tiệc hay để trao bất kỳ quyền trên bất kỳ thứ ba.

Điều 20 (Chuyển Nhượng)

Thỏa Thuận này có thể không được chỉ định bởi các thành viên ngoại trừ khi trước bằng văn bản đồng ý từ ban quản Trị.

Điều 21 (Đề)

Các tiêu đề có trong thỏa Thuận này là để tham khảo các mục đích duy nhất và sẽ không ở bất kỳ cách nào kiểm soát có nghĩa là hoặc giải thích thỏa Thuận này.