Hokkaido Anthropologie


Hokkaido Anthropologie Corporation-với chủ đề "sức khỏe và sắc đẹp" cho "phụ nữ trưởng thành", đẹp tỏa sáng với thời gian qua. Chúng tôi xem xét để khám phá những gì những giá trị phụ nữ và những gì họ đang tìm kiếm, để chúng tôi có thể tiếp tục làm cho sản phẩm an toàn và đáng tin cậy.

Chúng tôi là một công ty ở Hokkaido (với trụ sở chính tại thành phố Sapporo) tiếp tục phát triển và bán sản phẩm theo chủ đề "sức khỏe và sắc đẹp" cho phụ nữ. Chúng tôi muốn có phụ nữ ở các nước Châu á sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi đã phát triển, để chúng tôi có thể hỗ trợ họ từ Hokkaido đến tuổi đẹp và sáng.